Fundulopanchax avichang
Femelle
Fundulopanchax avichang
Mâles
 Guinée équatoriale
Répartition de Fundulopanchax avichang
Fundulopanchax avichang
Fundulopanchax avichang
Fundulopanchax avichang Tubo GEMGV 12-02
Fundulopanchax avichang
Nguba  11  GEML 00-16